Lễ Khai Đàn

D Cung com_16

Ngày 16.06 âl: KHAI ĐÀN TRÀNG.       

  06h15’:                          Lễ Phóng Sanh.
–  07h30’: Tập trung tại chánh điện:

  • Chuông trống niêm hương.
  • Lễ Phật – Tiểu sám hối.
  • Tụng kinh Di Đà – Niệm Phật.

  09h00’:                        Cúng cơm và cung tiến Giác Linh.
  10h30’:                        Thọ trai.
  12h30’:                        Trì tĩnh.
  14h30’:                        Niệm Phật và kinh hành.
  17h00’:                        Mông Sơn Thí Thực.
  18h30’:                        Khóa lễ tối.
  19h30’:                        Kiểm điểm.
  20h30’:                        Nhiễu Tháp.
  21h30’:                        Lâm thụy.


Ngày chuyên tu thứ 2, hào quang xuất hiện vào buổi sáng, vầng ngũ sắc hiện trên đỉnh tháp vào buổi chiều.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *