Lễ Khánh Tuế 2022

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ

Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần (13/8/2022)

LỄ KHÁNH TUẾ QSC TỲ-KHEO-NI

Hôm nay ngày báo hiếu của các hàng con Phật, ngày chư Phật hoan hỷ. Mỗi năm mùa xuân Phật giáo trở về, chúng con vui mừng ngày chư Tăng Ni mãn hạ, đạo hạnh thanh tịnh được tăng tấn, đức độ cao dày, đáng làm cho nhân thiên khâm phục.

Để tỏ lòng tri ân trên hai Thầy và Quý Sư Cô, chúng con thành tâm làm lễ Khánh Tuế, kính mừng quý Ngài thêm một tuổi đạo hạnh. 


Ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Dần (14/8/2022)

LỄ TƯỞNG NIỆM

Cây có cội, nước có nguồn
Làm người phải nhớ ghi luôn điều này
Ân cha, nghĩa mẹ, công Thầy
Tri ân báo đáp lời này chẳng quên.

Cha mẹ là người sanh thân, Tôn Sư là người sanh Trí cho chúng con. Nếu như ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo thì công ơn hướng đạo của Tôn Sư cũng bao la vô giới tuyến.

Hôm nay chúng con xin được cung kính đốt nén tâm hương, chí thành tưởng niệm tri ân Tôn giả Mục Kiền Liên, người đã khai nguồn cho pháp Vu Lan duyên khởi. Và xin hướng về giác linh Tôn Sư bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với bậc Thầy hướng đạo, người đã vì chúng con và tất cả chúng sanh mà hy sinh trọn cuộc đời để khai sáng con đường giác ngộ giải thoát.

Đốt nén tâm hương kính khẩn nguyền,
Noi gương đại hiếu Mục Kiền Liên,
Hiếu hạnh vi tiên, vi Phật hạnh,
Tỏa sáng nghìn thu ánh đạo vàng.

LỄ KHÁNH TUẾ GIỚI SƯ

Mặt trời Thánh tuệ ngả bóng về Tây, nhưng ánh từ quang vẫn huy hoàng rực rỡ. Dù trải qua một tiến trình xuyên suốt chiều dài lịch sử hơn 25 thế kỷ, nhưng các bậc kỳ đức cao Tăng vẫn tiếp nối nhau trong tinh thần: “Truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai” đã thắp lên những ngọn đuốc tuệ quang minh để Phật pháp mỗi ngày càng vẻ vang rực rỡ.

Kính mừng chư đại đức Ni
Phú An tán hạ sắc y rực trời.
Vu Lan thắng hội tuyệt vời
Hôm nay tổ chức chúng con tựu về.
Thâm tâm kính cẩn một bề
Nương theo tu học chẳng hề lãng xao.
Thời khóa ba tháng khít khao
Quý Ngài dẫn dắt biết bao tâm từ.
Một lòng hòa hợp nhất như
Chúng con đảnh lễ chư Sư chứng lòng.
Với bao ước nguyện trông mong
Quà dâng khánh tuế trọn lòng báo ân.

Để tỏ lòng tri ân các bậc Thầy hướng đạo, một số tiết mục văn nghệ của chùa Bát Nhã, Dược Sư và Dược Sư 2 thành kính cúng dường chư Giới Sư và đại chúng:

* Hình ảnh:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *