Pháp Ngữ – Bài 1

Lại nữa, phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”.

Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra biển cả. Sự nghiệp Thánh Hiền vô biên oai đức nhưng đối với chúng ta còn là ngoại phận rất mong manh. Trong mặt trận chống vô minh, chúng ta chịu tấn công 3 mặt: a) Nội phiền não tham sân si, tứ đại sanh lão bệnh tử từ trong đánh ra. b) Thầy tà bạn ác, sáu trần cám dỗ, gia đình xã hội buộc ràng, hoàn cảnh từ ngoài đánh vào. c) Giữa là nghiệp lực sát đạo dâm vọng, các tập khí si loạn lôi cuốn.

Trí tuệ xuất thế phải có bạn đồng tâm, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, như những giọt nước giúp đỡ sức mạnh cho nhau. Phải ở trong dòng mới hy vọng cùng xuôi về biển rộng. Lục hòa bảo đảm đoàn kết. Vi phạm lục hòa không phải chỉ mệt người khác mà tan vỡ đoàn thể, chính mình đã tự phá 5 phần Pháp-thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *