Pháp Ngữ – Bài 7

Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề. 

Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kỹ lưỡng 3 khoen: HOẶC – NGHIỆP – KHỔ. Tin chắc lý nhân quả, luân lý đạo đức nhà Phật căn bản ở giới luật phòng phi chỉ ác. Tin HÀNH là chủ động nghiệp tái sanh, mới có thể hoàn thành chí nguyện giải thoát cho mình và người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *