Quên hiện thực

Ta cứ nghĩ Phật pháp cao siêu lắm, xa xôi lắm. Người ta khởi tâm mong cầu những điều thật xa xôi mà quên hiện thực. Quên rằng, hiện thực chính là nếp sống hàng ngày. Chánh niệm tỉnh giác, sống từ bi hỷ xả, xa rời tham sân si, vượt qua những cái thường tình của thế gian. Tất cả công việc thường nhật chỉ cần không tham đắm, không mong cầu. Biết chia sẻ tình thương và giúp đỡ người khác thì đó cũng chính là đạo. Bởi vì Phật pháp không rời thế gian mà có.

(Cố Tôn sư Hải Triều Âm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *