Tu Tịnh-độ

Tu Tịnh-độ lấy câu niệm Phật làm nơi y tựa trọn đời. Chân thật niệm Phật thì Tịnh-độ ở ngay tâm mình. Rũ sạch vạn duyên. Xoay tâm trở vào. Để cho vọng tưởng tự tan đi. Lâu dần thành quen. Tâm niệm Phật một phiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *