Giỗ chú Minh Đăng

Mùng 10 tháng 4 năm Mậu Tuất (24-5-2018)

Chùa Dược Sư cúng giỗ lần thứ 3, tưởng niệm công đức Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng

Người đã thành lập ra trang nhà chuaduocsu.org, có chí nguyện đem Pháp bảo Sư Bà Hải Triều Âm lưu truyền cho mọi tầng lớp, để ai nấy đều được hưởng Pháp âm của Sư Bà, mong mọi người đều thoát khổ Ta Bà, vãng sanh An Lạc quốc.

Ni chúng Chùa Dược Sư trân trọng tùy hỷ công đức con cháu của Phật tử Minh Đăng đã giữ gìn, tiếp nối hạnh nguyện của chú, khiến trang nhà được tiếp tục đem Pháp bảo đến với mọi người.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply