Lễ Vu Lan 2018

LỄ VU LAN NĂM MẬU TUẤT

Lễ Vu Lan làm sáng tỏ chân lý “Nhất thiết duy tâm tạo”. Công đức chư Tăng thanh tịnh cùng với tấm lòng hiếu thảo chí thành của Phật tử chúng con, cảm thông đến những tâm hồn đau khổ. Khiến cha mẹ tổ tiên chúng con chuyển tâm niệm, hướng về đường thiện mà thoát khỏi hình phạt của nghiệp báo, tiến dần lên Thánh vị. Nghiệp lực sâu thẳm vô biên, từ lực và nguyện lực của Tăng Ni cũng vi diệu không tận.
Hôm nay ngày rằm tháng bảy, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng tự tứ. Phật tử chúng con tụ hội về đây, thành kính dâng lễ phẩm cúng dường Tam-bảo, ngưỡng mong cha mẹ hiện đời tăng thêm phước thọ, cửu huyền thất tổ thoát cảnh luân hồi. Bản thân chúng con cùng với gia đình thân quyến cũng nương phước báo này mà tiêu tai giải nạn, kết duyên Bồ-đề.

* Hình ảnh ngày rằm:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply