Bài khai thị Tuệ Chiếu

Bài Khai Thị TUỆ CHIẾU
(mất ngày 09-04 âl 1995)

Kính thưa ông thôn trưởng,

Kính thưa ông phó thôn trưởng,

Cùng liệt vị Phật tử trong thôn Phú An.

Toàn thể Ni chúng các chùa Linh Quang, Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Bát Nhã chúng tôi, trân trọng tạ ơn tấm lòng sốt sắng tận tình giúp đỡ của thôn nhà. Trong lúc vận hạn chúng tôi được Đông Tây Nam Bắc những bàn tay mẫn cán hộ trì.

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát.

Em Tuệ Chiếu còn niên thiếu, đầu xanh mới 17 tuổi xuân, đã sớm tỉnh ngộ “ba cõi không an như nhà lửa”, ân ái mẹ cha như biển hồ lai láng nhưng đây chính là gốc trầm luân. Em đã từ biệt song thân rời ghế nhà trường tìm đến thuyền từ, đuốc tuệ. Thuốc nhiệm mầu trị bệnh trầm kha, cửa giải thoát mở đường giác ngộ. Em đang vui vẻ hòa chúng thanh tu, sớm chiều kinh kệ, thọ mười giới phẩm, thề nguyện trọn đời không sát sanh trộm cắp, sống thanh tịnh như hoa sen, buông xả tất cả những trần lao thế tục. Một tâm hồn trong trắng đang phơi phới vươn lên. Người trượng phu ta cũng trượng phu, mỗi ánh quang âm đi qua là một tiến lên Thánh địa.

Thương thay! Chưa kịp quán thông ba tạng giáo, cửa Thiền chưa kịp đủ ba môn giải thoát. Bỗng nhiên! Chỉ một cái trượt chân, em đành từ biệt đại chúng, một mình thăm thẳm chốn u minh.

Em ơi! Vang dậy tiếng niệm Phật đêm ngày cầu nguyện, đại chúng gọi em lên xe Hoa Sen về Cực Lạc.

Hỡi hỡi giác linh Tuệ Chiếu! Nhẹ gót thang mây em về cõi Phật. Thầy bạn chị em nguyện chúc: Áo hoa sen, xe đại thừa trong vô lượng quang minh. Tam thánh, thập hiền, đem nhạc trời tới rước em về quê hương Cực Lạc. Mai đây Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Tuệ Chiếu em ơi! Chứng tâm cho tất cả Tăng Ni Phật tử hôm nay, nắm đất tạ từ, nén nhang vĩnh biệt! Đối với thế gian thì nhất từ vạn kiếp chia ly nhưng ơn Phật sáng soi, đèn tuệ Bát Nhã đưa đường, mãi mãi chúng ta là thiện hữu Bồ-đề, từ bi quyến thuộc. Tuệ Chiếu ơi! Gắng nhé! Gắng nhé! Kiếp này đã xuất gia thoát tục, mãi mãi em ngồi tòa sen, trả ơn thí chủ, đưa khắp thế gian về cảnh giới âm siêu dương thái. Hẹn cùng pháp giới hữu tình đồng thành Phật đạo. Hỡi hỡi giác linh Tuệ Chiếu! Âm dương đôi ngã nhưng đã đồng tâm Bồ-đề thì chí nguyện tự giác, giác tha, chúng ta vẫn cùng nhau, tay cầm tay tiến bước.

Tuệ Chiếu em ơi! Nhớ ơn cha mẹ sinh thành, nhớ ơn xã hội đã vì em trong kiếp này, cung phụng tất cả bao thứ cần dùng. Và hôm nay giờ phút cuối cùng, được mồ yên mả đẹp, cũng là công ơn của thôn xóm Phú An.

Biết ơn, đền ơn, mãi mãi em đi con đường tu hành! Chúc em mau sớm thành công, thành công đắc quả, trăm họ đợi chờ, em ơi!

Nam mô A Di Đà Phật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *