Độ sanh

Hàng ngày ta có tâm nguyện thuyết pháp độ sanh. Lâm chung phải quên hết cả, nhất tâm niệm Phật cầu về Tịnh-độ. Về Tịnh-độ rồi sẽ trở lại Ta Bà, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, bạt tế hữu tình. Công đức này thật là vĩ đại thù thắng. Nguyện là thứ ta ghi tạc trong tạng thức, không bao giờ mất.

Muốn ở lại Ta Bà độ chúng sanh thì dĩ nhiên không về Cực Lạc. Còn phát nguyện về Cực Lạc tu học để sau này có năng lực độ tận chúng sanh, thì sẽ vãng sanh mau như tên bắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *