HT Thanh Từ giảng tại Tu Viện Hương Nghiêm

THƯỢNG TỌA THANH TỪ THUYẾT PHÁP
Tại Tu Viện Hương Nghiêm, 27-2

 

Chúng ta là Tăng Ni, không lý do gì được phép bỏ đường lối chính của mình. Phải một lòng một dạ hướng dẫn nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát.

– Thế nào là giải thoát ?

– Căn trần không dính nhau là giải thoát.

Chúng ta tu cốt để giải thoát. Mà giải thoát không được chỉ vì căn trần phân biệt.

Cái nhìn đã theo quan niệm riêng tư thì không thể giống nhau. Người thấy đẹp người thấy xấu, từ trái ý sanh đấu tranh. Người vợ biết ăn sầu riêng, khen sầu riêng thơm. Người chồng không biết ăn, chê thối. Vợ thích ăn đem hột sầu riêng trồng ngoài vườn. Chồng không thích ăn nhổ cây ném đi. Đôi bên sanh gây gổ bất hòa.

Bởi vì mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cảm thọ khác nhau, cái thấy cái nghe khác nhau. Cho nên chúng ta nếu muốn hòa, không nên chấp tri kiến của mình, đừng phiền não để người chung sống dễ thở.

Hai người ở chung một phòng, một khỏe một yếu. Khỏe cho gió là mát. Yếu cho gió là lạnh. Hai người làm sao ở chung với nhau được. Người khỏe chỉ cần một chút lòng từ bi nhường nhịn. Ưa mát thì ra sân hưởng gió, để cửa đóng cho bạn yên ổn.

Có những tịnh thất ở bên cạnh nhau, cùng tu tịnh đạo nhưng tri kiến không đồng. Nay tranh mai cãi, không ai nhịn ai. Rốt cuộc rồi cũng có ngày một người phải dở thất ra đi.

Quan niệm khác nhau, chủ trương khác nhau, không ai giống ai, cho nên chúng ta cần học các bậc Thánh hiền, đừng bắt buộc mọi người phải theo ý mình.

Dù Thầy trò cha con thân mật, ai nấy cũng nên tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tìm cách thông cảm. Buộc người phải theo ý mình là khuynh hướng độc tài.

Tăng Ni chúng ta, trong trăm cái khác nhau, có một cái đồng là chí hướng xuất thế. Cùng thờ một giáo chủ Thích Ca, cùng tu đạo lục hòa. Nếu cố chấp những cái nhỏ thì phải mất việc lớn. Đã phiền não làm sao giải thoát ?

Đạo giải thoát như trên đã nói, cốt ở căn trần không vướng mắc. Muốn ý hòa đồng vui thì phải làm sao cho kiến hòa đồng giải. Hiểu nhau, thông cảm nhau, nhẫn nhịn nhau, thành thật xây dựng cho nhau. Trong Bát Nhã Tâm Kinh ngài Quán Tự Tại vì chiếu kiến năm uẩn đều không, nên độ thoát hết thảy khổ ách. Chúng ta nên tập học đức Tự Tại, khen chê không quan trọng. Cái quan trọng là giải thoát. Tội gì đem tâm dính kẹt cảnh trần.

Học đạo quyết lòng phá tan ngu
Biết như không biết vững lòng tu
Bàng hoàng thế sự lòng thêm loạn
Hai chữ Không Không, Không bất Không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *