Khai Đàn Thức Xoa Ma Na

SỚ TIẾN KHAI ĐÀN THỨC XOA MA NA

Viên Thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm
Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm,
Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ,
Ngự núi lưu ly sen hồng ngàn cánh.
Quá khứ Ngài là Pháp Minh Như Lai,
Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại
Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh,
Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy.
Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh
Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai
Thù thắng diệu lực ca ngợi không cùng.

Duyên may

Tại Việt Nam, tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành, xã Phước Tân, chùa Viên Thông, tất cả Ni chúng rửa lòng thanh tịnh, đảnh lễ hồng từ, xướng lễ phẩm Quán Âm Quảng Trần. Cầu nguyện các Thức xoa ma na… tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bốn đại an hòa, tinh thần minh tịnh, tập học Tỳ-kheo-ni hạnh trong hai năm được viên mãn, phước duyên đầy đủ giới định tuệ.

Nam mô

Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát hồng liên hạ tọa.

Ngưỡng mong

Từ Tôn nhiếp thọ, dẫn đạo Ni đồ, kiến khởi pháp tràng khai minh tuệ nghiệp, tùng lâm sớm lập, giới đức tinh tu, thúc liễm oai nghi, hưng sùng Phật đạo, thực hành sáu độ, quy hướng nhất tâm, không thọ mê tình, không sanh kiêu mạn, thời thời thiện nghiệp tăng thêm, khắc khắc quả nhân không lỗi.

Ngưỡng mong

Mười phương hội thượng lân mẫn hữu tình, nhiếp thọ chúng con sở cầu như ý, bốn ân gồm báo, ba cõi xót thương, pháp giới quần sanh đồng thành Phật đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *