Kinh Hoa Nghiêm

Kỷ niệm mùa an cư Ất Sửu 1985

Thân gởi hai gia đình Liên Hoa và Viên Thông!

KINH HOA NGHIÊM, PHẨM TỲ LƯ GIÁ NA

– Cành lá trong rừng, có nảy chồi thì có úa rụng. Như thế trong sát chủng, thế giới có thành rồi có hoại.

– Quả trái trong rừng, biết bao thứ sai khác. Như vậy trong sát chủng, đủ loại chúng sanh trụ.

– Hạt giống khác nhau, sanh quả hẳn không đồng. Vì nghiệp lực sai khác, chúng sanh và thế giới không đồng.

– Tâm vương báu, tùy tâm thấy chúng sắc, chúng sanh vì tâm tịnh, được thấy cõi thanh tịnh.

– Đại Long Vương nổi mây khắp hư không. Như vậy Phật nguyện lực xuất sanh các quốc độ.

– Huyễn Sư chú thuật hiện đủ mọi vật, chúng sanh vì nghiệp lực, quốc độ khó nghĩ bàn.

– Tất cả các bức tranh đều do họa sư vẽ thành. Như vậy các quốc độ đều do tâm họa sư sáng tác.

– Chúng sanh thân mặt khác nhau, tùy tâm phân biệt khởi. Như vậy các quốc độ không chi chẳng do nghiệp.

– Chúng sanh đồng ở một chỗ nhưng tri kiến khác nhau. Phật vốn không hai mà mỗi người thấy một cách. Quốc độ vốn có một mà người thấy tịnh, người thấy uế.

– Tâm vương thì cùng thấy nhưng tâm sở khác nhau (nên khi yêu thì củ ấu tròn, khi ghét thì bồ hòn mọc gai).

– Thế giới xấu ác vì toàn chúng sanh phiền não.

– Thế giới vừa nhiễm vừa tịnh vì Bồ-tát lực sở trì.

– Thế giới diệu nghiêm vì có Phật.

– Thế giới pháp như vậy, thấy đủ thứ chẳng đồng, mà thật không có sanh cũng không diệt hoại.

Mùa hạ 83 Thầy dạy toàn chúng lấy khẩu hiệu “Lễ Nghi” làm bước tiến trong ba tháng hạ. Nay hạ 85 Thầy dạy lấy “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” làm khẩu hiệu, trở lại sống với tâm Phương Quảng của mình trong ba tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *