Ngày 25-1 âl (1986)

Thân gởi Viên Thông !

Chúng ta thường mơ tưởng những việc thiện lớn lao, mà bỏ qua những hành vi, ngôn ngữ. Thứ nhất là những tâm niệm hàng ngày của mình cho là nhỏ mọn không đáng kể. Đâu có biết đó chính là tướng mạo của tâm địa chúng ta. Thỉnh các ông thợ đồ gốm nắn nót để hoàn thành những chiếc bình tuyệt vời.

KINH HOA NGHIÊM
PHẨM  THẾ GIỚI THÀNH TỰU

Trong vi trần của tất cả cõi
Đều thấy Như lai hiện trong đó
Nguyện hải ngôn âm như sấm vang
Tất cả chúng sanh đồng điều phục.
Phật thân cùng khắp tất cả cõi
Vô số Bồ-tát đều thấy khắp
Như Lai tự tại không ai bằng
Hóa độ tất cả các hàm thức.

§

Thân gởi CĐ !

Tất cả chư Như Lai
Xa lìa các hình tướng
Nếu biết được pháp này
Mới thấy đấng đạo sư.

Bồ-tát trong chánh định
Tuệ quang khắp sáng rõ
Biết được tất cả Phật
Thể tánh vốn tự tại.

Con nên nghe Thầy an vui với chúng, đức Phật khi sắp Niết-bàn có di giáo lại: “Các đệ tử ta, sau khi ta diệt độ thờ giới luật làm Thầy, y Tứ Niệm Xứ mà trụ”.

Vậy thì con cứ như lời Phật mà sống. Giới luật là Thầy của con, còn thân tứ đại này sẽ vâng luật vô thường đâu có còn mãi để con nương tựa. Còn ba cõi đều không an, chỉ như nhà lửa. Con tìm đâu được trụ xứ ngoài Tứ Niệm Xứ. Vậy con nên vui với chúng.

§

* Ai đã sống với tinh thần rồi thì sự vật bên ngoài không còn trọng đại nữa, hãy tin chắc rằng cõi trần chẳng có sự ngẫu nhiên đâu. Sướng cực, thương ghét, sang hèn đều là nghiệp báo. Không bao giờ hữu quả mà lại vô nhân.

 * Hơi thở còn thì bận ngàn việc.
Nhất đán vô thường vạn sự hưu !
Tắt thở ra đi chỉ một mình,
Duy còn có nghiệp chẳng rời thân.
Ai ơi ! Hãy nhất tâm niệm Phật.

* Đừng để hoàn cảnh kéo ta đi như một dòng nước kéo theo tất cả những gì nằm trên lối đi của nó. Mỗi khi tâm trí vẩn vơ đầy tạp niệm, ta hãy tự hỏi: “Ta đang làm gì đây? Ta đã lãng phí cuộc đời Ta vào những cái này để làm gì?” Như thế chánh niệm liền được thắp lên, hơi thở sẽ được theo dõi.

 * Kinh A Na Lut Đà: Phật hỏi: Này A Na Luật Đà, ông nghĩ sao? Ông có thể thấy Như Lai nơi sắc không?

– Bạch, không.

– Có thể thấy Như Lai ngoài sắc không?

– Bạch, không.

– Ông có thể thấy Như Lai nơi thọ tưởng hành thức không?

– Bạch, không.

– Có thể thấy Như Lai ngoài thọ tưởng hành thức không?

– Bạch, không.

Này A Na Luật Đà, chính ngay khi ta còn đây mà ông không tìm thấy ta. Thì tại sao ông lại cần biết sau khi chết Như Lai còn hay mất?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *