Ngày 5-3-Ất Sửu (1985)

Thân gởi Viên Thông!

Krishnamurti nói: “Mỗi vật đều ra lệnh: Ai đó? Muốn sống hãy đứng lại!”.

Thí dụ: Mắt thấy bông hồng. Tuệ minh sát: Thấy à? Samatha đáp: Nhân duyên sanh!

Người thấy, hoa bị thấy, sự thấy đều nhân duyên sanh. Nếu không dừng lại, đáp lệnh, nếu cứ thấy rồi nghe, hết yêu đến ghét, luân chuyển từ phân biệt này đến phân biệt khác thì đó là con đường đi của luân hồi sanh tử. Nếu muốn sống bất diệt, phải dừng lại, nhận cho ra những nhân duyên sanh tử này thì hoa đốm tự tan, quy Như Lai Tạng để thành vô thượng giác.

Sư cô HN thay mặt Liên Hoa lên Viên Thông. Ngày mồng 3-3 dư Ất Sửu hội đồng đại chúng Liên Hoa đã bầu Sư cô làm Giám viện Viên Thông. Các con hãy hoa hương đón thỉnh. Chúc các con vạn sự như ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *