Ngày 6-3 Ất Sửu

Thân gởi Viên Thông !

Quay về xét tâm mình, chớ ham tự khoe hoặc tỏ dấu thông minh. Đừng ham nói, nói ít thì tốt. Không nói chi cả, lại càng tốt hơn. Chỉ nói những lời chân chánh, lợi ích, làm vui đẹp lòng người. Tập suy nghĩ kỹ trước khi nói. Đừng nói chuyện tầm phào vô vị, mất thời giờ vô ích, thường đi đến tổn thương người khác.

Tập nghe hơn nói. Nếu người ta không ân cần hỏi ý kiến thì mình không nên ngỏ lời.

Có 4 đức tánh cần luyện tập: Trí sáng suốt, lòng dũng cảm, biết quả quyết, miệng nín thinh.

Đức thứ tư quan trọng và khó tập hơn cả. Có một sự ham muốn thông thường, phải bài trừ nghiêm khắc là xen vào chuyện thiên hạ. Nếu thật người kia sai quấy. Ta gặp dịp bày tỏ riêng, thì ta cũng phải hòa nhã lễ phép. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, can thiệp như vậy cũng còn là không phải cách. Dầu thế nào đi nữa, cũng đừng đem lỗi của người đi kể lể, như vậy thì mình lỗi rõ ràng.

Nếu bổn phận giáo hóa thì phải chỉ lỗi cho người nhưng cố gắng dịu dàng. Ngoài ra hãy lo việc mình và tập tánh làm thinh.

Ít nói là bạc, im lặng là vàng.

Bài của Krishnamurti
Tu viện Thông Thiên Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *