Ngự lâm quân

Linh ngu lam_resize

Một lính ngự lâm bạch một Thiền sư: Tôi không tin có địa ngục, Niết-bàn.

– Ha ha! Vua nào nhận nhà người làm ngự lâm quân. Ta trông ngươi chẳng khác tên ăn mày.

Lính ngự lâm quân giận quá rút gươm.

– Đó, ngươi đang mở cửa địa ngục.

Ngự lâm sực tỉnh, tra gươm vào vỏ, cúi đầu.

– Bây giờ là đang mở cửa Niết-bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *