Thân gởi đoàn thể du phương!

Thân gởi đoàn thể du phương!

Nay đọc thơ con, Thầy đâm ra hoang mang ngần ngại, không biết phiêu lưu vào chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Các con đã biết rõ chùa chúng ta là một Tu viện Tịnh-độ. Việc học vấn khiêm tốn, chỉ dám nghĩ tới một môn học là vãng sanh. Muốn chuyển thân phàm thành Thánh Hiền. Chúng ta học và tu 2 việc:

  1. a) Chuyển phàm: Về sự, học luật để đưa thân miệng ý vào khuôn. Về lý, học Tứ Niệm Xứ để thanh lọc ba độc tham sân si trong tạng thức.
  2. b) Thành thánh: Về sự, học kinh Di Đà và chuyên niệm Phật. Về lý, học kinh Lăng Nghiêm để biết vạn pháp quy về Như Lai Tạng (tánh vô lượng thọ quang, tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh-độ).

Học để biết thì chỉ có thế. Nhưng tu tập thì phải miên mật lâu dài. Nên chúng ta đã lập chương trình Bốn Mùa Hoa Giác.

Nay nhất đán cả chúng phế đường lối cũ để phiêu lưu vào biển học mênh mông. Cả chùa chuyển thành một ban nghiên cứu chữ nghĩa văn chương thì quả tình Thầy lo ngại. Các cụ ta thường nói “thả mồi bắt bóng”, là đường lối dại.

Phật dạy: Tùy duyên bất biến. Nay chúng ta lại vì duyên mà biến từ gốc biến đi. Thầy đã hội ý chị em. Ai nấy đều đồng ý như Thầy và để Thầy quyết định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *