Tìm ngọc

Một đoàn người gian nan đi tìm ngọc, khám phá ra bảo châu ở trong một tảng đá rắn. Họ tản mác đi tìm búa đẽo, sà beng v.v… rốt cuộc chết ở chân núi.

Ngày nay người học đạo để nhiều thời giờ kháo chuyện, xích mích, ăn uống, giải trí… liệu đã mấy người nhận ra chân tâm bản tánh của mình.

Báo giác ngộ
Thầy toát yếu báo Giác Ngộ Mùa Hạ 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *