Tu Hành

Tu hành mà tâm còn ấm ức sân si, miệng còn đôi co lẩm bẩm, mặt còn cau có xì xị thì chưa vào đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *