Khai đàn TNX tháng 10

KHAI ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TNX Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi (tức ngày 12-11 đến ngày 22-11-2015) LỜI KHAI THỊ CỦA HƯ VÂN ĐẠI SƯ Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy cho các ông nghe. Lúc trước, đời…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu

TẠ ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU Lời Khai Thị Ngày Cuối Lai Quả thiền sư dạy rằng: Người xưa có tu có chứng. Ngày nay có tu không chứng. Vì người xưa ngày đêm công phu miên mật không hở. Ngày nay đợi đả thất mới tu, ngày thường thì trễ…

Đọc tiếp

Pháp môn TNX

Giới thiệu một pháp môn thiết yếu TỨ NIỆM XỨ Tâm có rất nhiều ô nhiễm, gốc là ba độc tham sân si, thúc đẩy hành động, cảm quả báo luân hồi. Chỉ các bậc A-la-hán đã hoàn toàn tận diệt cặp ba này mới có tự tại với ý…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ Khai Thất

PHÁP NGỮ KHAI THỊ Ngài Lai Quả thiền sư ở chùa Cao Mân – Trung Quốc, chuyên tu và hoằng dương pháp thoại đầu. Vì cùng một phương pháp tu thiền nên Cố Sư trưởng Hải Triều Âm mượn lời khai thị của ngài cho đạo tràng Tứ Niệm Xứ,…

Đọc tiếp