chuaduocsu

chuaduocsu

Lễ Vu Lan

Ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân LỄ VU LAN Liên Tông Bảo Giám dạy: “Hiếu đứng đầu trăm hạnh”. Hiếu là tâm Phật, dưỡng là hạnh Phật. Muốn được hạnh Phật phải biết thảo nuôi cha mẹ. Trường Lư…

Lễ Tự Tứ 2016

HUẤN TỪ NGÀY TÁN HẠ Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội…

Lễ vía Đại Thế Chí Bồ Tát

Ngày 13 tháng 7 năm Bính Thân LỄ VÍA ĐỨC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Tây phương Bồ-tát phóng quang minh. Đại lực oai thần Thế Chí linh. Xứ xứ phân thân hằng giáo hóa, Thề nơi biển khổ, độ…