chuaduocsu

chuaduocsu

Nam mô chư Phật mười phương

Nam mô chư Phật mười phương Đại từ khai mở con đường độ sanh. Đại Bi tiếp chúng hướng lành Tầm thanh âm vọng khẩn thành thiết tha. Cứu khổ thoát nghiệp Ta Bà Cứu nạn giữa biển trần sa hụp…

Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu

Ngày 12 tháng 9 năm Bính Thân (12-10-2016) LỄ TẠ ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ CHƯƠNG TRÌNH Chiều 2h30’: Tập trung tại chánh điện. – Chuông trống niêm hương. – Tán Phật, Lễ Phật. – Tiểu sám hối. –…

Đàn tràng chuyên tu TNX

Mùng 2 tháng 9 năm Bính Thân (02-10-2016) LỄ KHAI ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ Tổ chức tại chùa Dược Sư, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng NỘI QUY ĐÀN TRÀNG  Tuyệt đối im lặng. Không được tiếp khách.…

Chương trình tháng 9

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9 NĂM BÍNH THÂN (2016) Mùng 1: Đàn lễ xuất gia 18 vị. Mùng 2 → 11: Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ. Ngày 12: Lễ tạ đàn chuyên tu. Ngày 13: Phát lồ sám hối. Ngày…