chuaduocsu

chuaduocsu

Bài 12: 2 nghĩa quyết định.

VẤN ĐỀ TRƯỚC MẮT PHẢI ĐỂ Ý là Phật tử sơ tâm sẽ có một lỗi lầm nghiêm trọng nếu cho rằng 5 ấm hư vọng không cần lưu tâm, chỉ cần chuyên y vào tánh Viên Giác, hoặc nói…

Giỗ Tổ A Nan

Ngày 08-08 năm Bính Thân GIỖ TỔ ANAN Anan là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Khánh Hỷ. Sanh sau Phật 30 năm, nhằm đêm Phật thành đạo. Ngài là con vua Hộc Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ,…

Giỗ Tổ Huệ Viễn

Mùng 6 tháng 8 năm Bính Thân (06-09-2016) GIỖ TỔ HUỆ VIỄN Huệ Viễn đại sư họ Cổ người Nhạn Môn, bẩm tánh hiếu học, đã thông Nho điển lại giỏi Lão Trang. Nghe Đạo An pháp sư thuyết pháp,…

Đền ơn Hòa-thượng

Ngày bố tát cuối cùng mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông, Hoa Nghiêm Oai đức Hòa-thượng thật không thể nghĩ bàn. Mùa hạ vừa qua Thầy liên tiếp thắp hương. Một nén cúng mười phương Phật…