Chương trình Lễ An Cư

Chuong trinh

CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ

14h30′ ngày 15.04 năm Bính Thân (21.05.2016)

 • Lễ Tổ.
 • Chuông trống niêm hương.
 • Lễ Phật.
 • Khai luật kệ.
 • Thông kiểm số chúng an cư.
 • Nghe giáo sắc của Đại Tăng.
 • Thỉnh Chủ Pháp Sự.
 • Huấn từ ngày khai hạ.
 • Thượng tòa đối thú bạch an cư.
 • Đại chúng bạch an cư.
 • Cung an Chức Sự.
 • Ban Chức Sự phát nguyện.
 • Đáp từ.
 • Hồi hướng
 • Tam quy.
 • Chúc tán Hộ Pháp.
 • Tán lễ giác linh Tôn Sư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *