Lễ An Cư 2017

Ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu (10-05-2017)
Lễ Nhập Hạ An Cư

  • 14h30′ Lễ Tổ:

  • Quang lâm chánh điện:

  • SC Viên Thành thông kiểm số chúng:

THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Đinh Dậu, tại trụ xứ chùa Dược Sư 4 tháng tiền an cư. Tăng sai con Tỳ-kheo-ni Viên Thành thông kiểm số chúng.
Trước hết con xin cung thỉnh đức Trung thiên Giáo chủ Thích Ca Văn Phật đứng ngôi thượng thủ.
Kế đến, các cựu và khách Tỳ-kheo-ni 69 vị, Thức xoa 25 vị, Sadini 51 vị, Hình đồng 16 vị, Tịnh nhân 7 vị.
Cuối cùng, con xin cung thỉnh ngài Vi Đà Hộ Pháp an cư hội thượng nhận một ngôi vị.
Vậy tổng cộng mùa An Cư năm nay có tất cả 169 vị.
Kính xin quý Tôn đức liễu tri.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  • SC Thanh Trí trùng tuyên lời Giáo sắc của Đại Tăng:

  • Toàn chúng thỉnh Chủ Pháp Sự:

SC Thanh Tùng và SC Pháp Niệm tác bạch.

NS Vĩnh Lạc huấn từ đầu hạ.

  • Thượng tòa đối thú bạch an cư:

  • Đại chúng bạch an cư:

  • Đại chúng Cung An Chức Sự:

 

Cô Bảo Châu và Hiền Tâm đại diện tác bạch

  • SC Huyền Không đại diện Quý Sư Cô Ban Chức Sự phát nguyện:

  • NS Bảo Giác cảnh sách Ban Chức Sự:

CẢNH SÁCH BAN CHỨC SỰ

Phàm là chức sự vốn để phụ giúp tòng lâm, trước là cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, sau để thành công trong việc tự lợi tu hành. Cho nên cố công gắng sức còn lo tâm này chưa tận, lực này chưa đủ. Sao dám chán phiền, thác sự trộm an để đến nỗi việc chúng bỏ bê, ta người cùng thiệt. Đâu biết giúp người chính là giúp mình. Ai nấy cùng thành biện sự nghiệp. Bổ củi, gánh nước đều là đạo hạnh. Kết quả chỉ tại nơi người. Chẳng nên ưa trọng việc này, khinh thường việc nọ, ngại nhọc buông lung. Sao chẳng thấy Tổ Tào Khê giã gạo. Tổ Tuyết Phong chuyên thổi cơm. Tổ Quy Sơn chăm nấu ăn. Ngài Kính Sơn quét nhà cầu xí. Tổ Bách Trượng một ngày không làm, một ngày không ăn. Tổ Thọ Xương trọn đời cày ruộng. Tên các Ngài đều có ghi chép trên bảng truyền đăng.
Xét đó nên biết chấp lao phục dịch đâu phải là ngoài bổn phận tu hành. Vì vậy trừ những vị không muốn làm Phật làm Tổ. Còn trong đại chúng những ai có sức, xin hoan hỷ tự ý phát tâm.

Viên mãn đàn tràng


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *