Lời nói trong gió

Đức Phật đại từ bi không bức thiết đệ tử. Một năm 12 tháng, ngài chỉ bắt buộc Tăng Ni an cư 3 tháng. Ngoài ra tùy duyên tùy phước của mỗi người mà tự lo giải thoát. Chùa chúng ta nhờ thiện căn phước đức, đại chúng được an cư cả 12 tháng. Nay 3 tháng hạ đã lỡ, vậy mùa Thu Đông sắp tới (chùa ta gọi là mùa y công đức), chị em ráng phấn đấu! Cố gắng phấn đấu!

Hỡi hỡi các vị đã phát tâm Bồ-đề! Chúng ta quyết tâm giác tỉnh, đẩy màn vô minh, quyết đem thân ra khỏi miệng cọp sanh, già, bệnh, chết. Mỗi tu sĩ là một tên lính trong đạo quân hùng vĩ ở khắp pháp giới của Như Lai. Kinh pháp là vũ khí. Chùa chiền là nơi rèn luyện. Vô minh là thù địch. Giải thoát là khúc khải hoàn. Hỡi các học sinh phấn đấu! Cố gắng phấn đấu! Mong rằng Giới Định Tuệ của các con đem ánh sáng cho muôn loài, suốt đời vị lai.

Mong rằng lời nói run rẩy này, xuyên qua được rừng cây kẽ lá, theo gió tìm đến tai các con.

(Trích trong bài Lời Nói Trong Gió – Thầy viết ngày 22-6 âm lịch 1992 khi vừa ra khỏi bệnh viện Chợ Rẫy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *