Vía Phật xuất gia

Phat xuat gia1

PHẬT VỀ NHÀ

Được tin Thái tử đã thành đạo và sắp về thăm nhà, vua Tịnh Phạn mừng rỡ bao nhiêu. Khi đức Phật và Tăng đoàn xuất hiện tay ôm bình bát, khất thực từng nhà! Vua lại ngỡ ngàng bấy nhiêu. Buồn quá! Giận quá! Thành Phật tưởng là vinh quang thế nào? Hóa ra chỉ là kẻ ăn mày!

Nhưng dáng điệu khoan thai, bước đi chánh niệm, tầm mắt an hòa nghiêm chỉnh, không khí thánh hiền tĩnh lặng toát ra một cái gì khiến cả triều đình khâm kính. Chính vua đã quên mình là chủ tể quốc gia, đã quỳ xuống thỉnh Như Lai cùng 1250 Tỳ-kheo cho vua được tứ sự cúng dường suốt thời gian Tăng đoàn ở Ca Tỳ La Vệ. Nhân dịp này vua nghe pháp, chứng luôn quả vị A-na-hàm.

Chúng ta cũng đi tu, cũng về thăm nhà mà sao cha mẹ không chứng quả?

Tổ Quy Sơn nhắc: Kẻ xuất gia, cất bước siêu vượt, tâm hình khác tục, nối thịnh dòng thánh, chấn nhiếp ma quân, đền đáp bốn ân, giáo hóa ba cõi. Đời sống tu sĩ cao thượng, ý nghĩa, rất đẹp, trách nhiệm rất nặng.

Tâm ban đầu của chúng ta dĩ nhiên cũng mạnh mẽ. Đường xa, kẻ lữ hành mệt mỏi, buông cương là chuyện thường tình. Cương đã buông, chân đã quỵ thì y nhiên vẫn đang trên đường luân hồi. Cho nên tu sĩ cần có bạn đồng hành. Nhắc nhở lẫn nhau, khuyến tiến lẫn nhau. Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn. Lòng quyết, chí vững, chớ đánh mất hướng phương. Như những giọt nước nương nhau về  biển cả.

Đền đáp bốn ân, cứu độ muôn loài!

Bạch đức Thế Tôn, chúng con xin theo gót ngài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *