24-5 năm Con Rồng

hinh nen may tinh mat trang (11)

Ngày 24-5 con Rồng 1988

Ni sư Như Thể thân gởi toàn chúng Viên Thông!

Hỡi cô tát nước giữa đàng
Cớ sao đem ánh trăng vàng đổ đi.

Trăm sông ngàn suối đều có bóng trăng. Cho đến hồ ao chậu nước, chẳng nơi nào không in bóng trăng. Cho đến những vũng bùn lầy chẳng phải không có long lanh bóng trăng. Bởi vì tánh của trăng là chiếu soi, mà tánh của nước là lãnh bóng. Chỉ vì bèo lấp, rong rêu nhiều hoặc sóng nước nhiều và mạnh nên có nước mà không trăng, nhưng nào có phải là không trăng. Nếu vẹt hết bèo, rong rêu, đợi lặng sóng thì trăng vẫn đó.

Phật A Di Đà vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thường trụ ở khắp tâm địa chúng sanh. Chúng ta chỉ cần định lặng và thanh tịnh tâm lại, vẹt bèo ngũ ấm, sạch phiền não rong rêu, dừng sóng tám thức lại thì Phật A Di Đà thường tịch quang Tịnh-độ hiện tiền.

Ngài Đại Thế Chí bạch Phật rằng:

Phật hỏi viên thông, con không chọn lựa, con chỉ thu nhiếp tất cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm, nối nhau liền liền, được Tam-ma-địa ấy là đệ nhất.

Hỡi cô tát nước giữa đàng
Cớ sao đem ánh trăng vàng đổ đi.

Xin đừng cô phụ đại từ đại bi ngày đêm sáng chiều tiếp dẫn lên bờ giác!

Xin đừng cô phụ thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *