Category Viện chủ

Ni chúng tưởng niệm

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Kim Quang tháp, giác linh Sư trưởng…