Đầu hạ 2006

Dau ha 2006_resize

ĐẦU HẠ 2006

Đạo Phật là con đường giải thoát. Đức Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn là giải quyết những vấn đề cấp bách. Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh là lo việc kiếp sau và mãi mãi cho đến khi thành Phật. Về Cực Lạc là tiến tới Vô Sanh.

Hiện tại phải sống với tâm khoan hậu trên thuận dưới hòa.

Tôn trọng, khiêm tốn, nhã nhặn, nhu hòa là điều cần yếu trong bang giao mà cũng là căn bản trong nhân cách.

Làm việc gì cũng thành thật khẩn ý, sao cho hợp thời, hợp lý, hợp ý mọi người .

Cầu chúc vạn an
Trân trọng

Hải Triều Âm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *