Category Những lá thư Thầy

Ngày 10-2 âl (1989)

Ngày 10-2 âl (1989) VL, BG và toàn thể chị em! Con đường của thế gian là danh và lợi. Vì cần hai thứ này nên đem tâm ra ngoài, do đó mất bình tĩnh. Chúng ta sở dĩ được…

Ngày 17-05 âl 1987

Ngày 17-05 âl 1987 Thân gởi VL! Bệnh của con in như bệnh Thầy, chỉ đợi ngày để ngã xuống, làm một phế nhân phiền nhọc người hầu hạ. Nguy nhất là tâm sẽ bị chi phối. Lai Quả thiền…